RODO

Twoje zaufanie jest dla nas bardzo ważne, dlatego firma PAPEX przykłada szczególną

wagę do ochrony Twoich danych osobowych. 25 maja 2018 roku wchodzą w życie

zmiany w przepisach dotyczących danych osobowych. To krok w kierunku

 zagwarantowania jeszcze lepszej ochrony Twojej prywatności, zwiększenia

bezpieczeństwa danych w sieci,  co traktujemy bardzo poważnie.

Informuję, iż:

a)      Inspektorem Ochrony Danych w firmie: P.H.U. PAPEX J.Kozanowski,

miejsce kontaktu bezpośredniego: siedziba firmy P.H.U. PAPEX J.Kozanowski ;

b)      Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:

·        niezbędnego i prawidłowego wykonania umowy/obsługi o charakterze handlowym, w tym podjęcia działań przed zawarciem umowy/przyjęciem zamówienia na żądanie osoby, której dane dotyczą;

·        wykonywania czynności zgodnie z udzielonymi przez Panią/Pana zgodami;

·        wykonywania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi i administracyjnymi;

·        realizacji prawnie uzasadnionego interesu firmy P.H.U. PAPEX J.Kozanowski , a w szczególności:

- dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń;

- prowadzenia analiz jakości świadczonych usług/sprzedaży/produkcji;

c)      Pani/Pana dane zostały pozyskane:

·        w ramach wykonywania umowy/obsługi o charakterze handlowym/usługowym/produkcyjnym;

·        ze źródeł publicznie dostępnych;

i obejmują:

·        imię i nazwisko;

·        nazwę firmy;

·        dane teleadresowe;

·        informacje na temat prowadzonej działalności gospodarczej;

d)      Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są:

·        upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy firmy P.H.U. PAPEX J.Kozanowski ;

·        podmioty zapewniające obsługę teleinformatyczną, organizacyjną i techniczną firmy P.H.U. PAPEX J.Kozanowski

·        instytucje upoważnione do przetwarzania danych osobowych na mocy obowiązującego prawa;

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

e)      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu - przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą;

Jako Administrator Pani/Pana Danych Osobowych informuję, że ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Przysługuje Pani/Panu także prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia lub żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

f)       Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wykonywania czynności, o których mowa w punkcie b) niniejszej klauzuli informacyjnej;

 

 

Ta klauzula informacyjna realizuje obowiązek prawny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy. Nie wymaga ona żadnych działań z Pani/Pana strony.

 

ilustracja

ilustracja

ilustracja

ilustracja